Obchodní podmínky

Pro web www.damejagera.cz

JÄGERMEISTER HOME DELIVERY – Project „Kurýr“

Obchodní podmínky účinné od 12.1. 2021

 

  1. Úvodní ustanovení

1.1.      Držitelem domény www.damejagera.cz (dále jen „stránka“) , na kterou jste se dostali jejím zadáním do webového prohlížeče a potvrzením Vašeho věku nad 18 let skrze age gate, je společnost ŠAFY production s.r.o., IČ: 24769444, se sídlem: Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829 (dále jen „ŠAFY“ nebo „my“).

1.2.      Stránka slouží zejména k informování Vás, zákazníků, o projectu „Kurýr“ – JÄGERMEISTER HOME DELIVERY (dále jen „Projekt“)

1.3.      ŠAFY v rámci Projektu zajišťuje doručení produktů značky Jägermeister, jejichž Prodávajícím je společnost B&S CZSK s.r.o., IČ: 05105439, se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258397 (dále jen „Prodávající“), z místa, kde je zboží uskladněno, až k Vám domů, tj. do místa Vámi určeného v objednávce zboží; a dále vypůjčuje své věci jako benefity k zakoupenému zboží Vám, zákazníkům.

  1. Jak project „Kurýr“  JÄGERMEISTER HOME DELIVERY funguje?

2.1.      Na naší stránce najdete popis produktů značky Jägermeister, které si můžete zakoupit u Prodávajícího s dovozem do 56 minut až k Vám domů (na Vámi uvedenou adresu) v lokaci, které se aktuálně v okamžiku objednávky zboží rozvoz týká.  Na naší stránce také naleznete playlisty a popis benefitů pro Vás při nákupu zboží ve větším množství.

2.2.      Koupě produktů značky Jägermeister

Naše stránka má co se týče popisu prodávaného zboží značky Jägermeister pouze informativní charakter. Jakmile na stránce kliknete na tlačítko „Nákup“, stránka Vás automaticky přesměruje přímo na e-shop Prodávajícího (https://bottlesandstories.cz/), kupní smlouva o prodeji Vámi objednaného produktu Jägermeister je tak uzavírána mezi Vámi a Prodávajícím, společností B&S CZSK s.r.o., IČ: 05105439, se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1. P

odmínky koupě produktů značky Jägermeister vč. pravidel zpracování Vašich osobních údajů se řídí podmínkami Prodávajícího zveřejněnými na https://bottlesandstories.cz/, se kterými se při uzavírání kupní smlouvy máte povinnost seznámit a před odesláním objednávky potvrzujete, že jste se s nimi seznámili a souhlasíte s nimi. Platba za zboží je možná pouze platební kartou a dle podmínek Prodávajícího.

Podmínky pro reklamaci dodaného zboží naleznete taktéž přímo v reklamačním řádu Prodávajícího dostupném na https://bottlesandstories.cz.

Správcem Vašich osobních údajů je Prodávající, Vložením Vašich osobních údajů do systému Prodávajícího souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na https://bottlesandstories.cz.. Nám jsou Vaše osobní údaje Prodávajícím předávány pouze v nezbytném rozsahu  a po nezbytně nutnou dobu pro zajištění našich závazků v Projektu, čímž je doručení zboží na Vámi určenou adresu a vypůjčení věcí jako benefitů pro Vás za zakoupené zboží. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy a smlouvou uzavřenou s Prodávajícím jako správcem Vašich osobních údajů.

2.3.      Doručení produktů značky Jägermeister až k Vám domů

Po zpracování Vaší objednávky Prodávajícím a zasláním jejího potvrzení Vám, zákazníkům, je již doručení Vaší objednávky na Vámi uvedenou adresu na nás.

Doručení Vaší objednávky zajišťujeme v čase 56 min. a to od potvrzení Vaší objednávky Prodávajícím a našeho prvního kontaktu s Vámi. Náš kurýr Vás bude kontaktovat ihned po té, co se k nám Vaše objednávka dostane.

Zboží doručujeme pouze v časovém rozmezí 15:00 hod – 02:00 hod. Poslední objednávka je tak přijímaná v 01:00, abychom k Vám stihli zboží zavést včas.

Před samotným doručením objednávky Vám náš kurýr zavolá a upozorní na fakt, že zboží předáváme pouze zodpovědné osobě, tj. tomu, kdo celou objednávku produktů značky  Jägermeister vytvořil, zadal do systému Prodávajícího a je starší 18 let (tato osoba je taktéž uvedena na faktuře Prodávajícího a dodacím listu ke zboží). Nikomu jinému nejsme oprávněni zboží předat. Zboží je předáváno oproti podpisu dodacího listu.

2.4.      Benefity pro Vás v rámci Projektu – vypůjčení věcí na Váš mejdan

V případě, že součástí Vaší objednávky produktů značky Jägermeister jsou i benefity v podobě vypůjčení věcí (sklenice, Tap Machine, reproduktor, apod.), zajistíme jejich doručení spolu s Vaší objednávkou.

Půjčitelem těchto věcí jsme my, smluvní vztah mezi námi a Vámi jako vypůjčiteli, tj. smlouva o výpůjčce věci, se řídí těmito podmínkami a § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smlouva o výpůjčce věci mezi námi a Vámi vzniká okamžikem, kdy od nás věc převezmete k bezplatnému dočasnému užívání.

Vypůjčenou věc jste povinni užívat v souladu s pokyny našeho kurýra a návody k obsluze, které Vám budou předány při předání věci.

Vypůjčenou věc nejste oprávněni přenechat jiné osobě.

Při převzetí vypůjčené věci od našeho kurýra jste povinni podepsat předávací protokol, kde bude uvedena specifikace a stav vypůjčené věci. Věc Vám vypůjčíme na dobu určitou, a to od okamžiku převzetí do dne následujícího po dni vypůjčení do 9:00 hod., max do 12:00 hod. Náš kurýr Vás bude předem informovat o konkrétním čase, kdy si vypůjčenou věc od Vás převezme zpět (v časovém rozmezí 9:00-12:00 hod.), o převzetí věci bude opět mezi Vámi a námi podepsán předávací protokol.

  1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

3.1.      V případě, že dojde mezi námi  a spotřebitelem ke vzniku sporu, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Tímto subjektem: je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Webové stránky: www.adr.coi.cz

  1. Závěrečná ustanovení

4.1.      Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek nebo jejich část považována z jakéhokoli důvodu za neplatnou, bude pro daný účel považována za vypuštěnou. Tato skutečnost nemá vliv na platnost zbývajících částí podmínek.

4.2.      Tyto podmínky jsou zpřístupněny na internetových stránkách www.damejageracz. ŠAFY je oprávněn provést změnu podmínek a v takovém případě je povinen seznámit s nimi zákazníky prostřednictvím internetových stránek www.damejageracz, a to s dostatečným časovým předstihem před datem účinnosti takové změny, nejméně 14 dní.

4.3.      Právní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obsah